O nas

Celem stowarzyszenia jest:

  1. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
  2. prowadzenie i promocja kształcenia ustawicznego oraz postawy uczenia się przez całe życie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  3. organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  4. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wdrażania i upowszechniania zasad demokratycznego państwa prawa,
  5. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i społeczny, w tym: szkolenia zawodowe, rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową i społeczną osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą, lub pozostających w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym.

 

Stowarzyszenie “Aktywne Pogranicze”

Adres: Żeszczynka 33, 21-518 Sosnówka

REGON: 366347266, NIP: 5372636228