“Staże w Portugalii” Projekt POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078846

Poprzez realizację niniejszego projektu zmierzaliśmy do podniesienia poziomu kluczowych kompetencji w zakresie przydatności uczniów ZSP na rynku pracy, dzięki możliwościom jakie dają międzynarodowe, zawodowe mobilności edukacyjne:
– Podwyższenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez praktyczną naukę zawodu.
– Wspieranie osób na wstępnym etapie szkolenia zawodowego, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego zagranicą, a tym samym przygotowanie ich do wejścia na polski lub europejski rynek pracy po skończeniu szkoły zawodowej i zwiększenie ich szans na zatrudnienie.
– Wspieranie poprawy jakości i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, w szczególności dzięki zacieśnionej współpracy transnarodowej między organizatorami kształcenia i szkolenia a innymi zainteresowanymi stronami.

W ramach naszego projektu realizowane są mobilności 34 uczniów ZSP nr 1 w Krasnymstawie oraz 4 nauczycieli opiekujących się grupami. Uczniowie umiejscowieni byli przez 3 tygodnie w przedsiębiorstwach z wielu różnych branż, w mieście Braga, w Portugalii.

Pierwsza tura mobilności odbyła się latem 2021r, zaś druga latem 2022r. Polecamy obserwację kanału społecznościowego naszych grup na Fb, gdzie publikowaliśmy zdjęcia bezpośrednio z praktyk zawodowych!

https://www.facebook.com/ZetkawPortugalii/